Algemene voorwaarden                        Change of Address

 

Artikel 1; gebondenheid

Deze voorwaarden beheersen elke rechtsverhouding tussen Change of Address en haar contactpartijen hierna te noemen “opdrachtgever”.

Deze voorwaarden zijn primair van toepassing op alle aanbiedingen/overeenkomsten van dienstverlening door Change of Address. – waaronder begrepen uitzending, bemiddeling, detachering, het voeren van marketing, het geven van commerciële adviezen – maar ook waar mogelijk op andersoortige contracten. Op eigen handelsvoorwaarden dan wel bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Change of Address zijn aanvaard. Partijen verklaren – indien dat zich voordoet- deze voorwaarden ook toepasselijk op al eerder of nog te sluiten overeenkomsten.

 

Artikel 2; overeenkomst en aanbiedingen

Alle offertes door of namens Change of Address gedaan zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De rechtsbetrekking komt eerst tot stand wanneer de opdracht schriftelijk door Change of Address is bevestigd of daadwerkelijk daaraan uitvoering wordt gegeven.

Tekeningen, berekeningen systemen en bepaalde voorbeelden c.q. hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van Change of Address en zullen nimmer door de opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Change of Address. Alle gegevens in promotiemateriaal van Change of Address zijn vrijblijvend en bovendien aan wijzigingen onderhevig. Change of Address staat in voor de volstrekte juistheid, volledigheid of actualiteit van de betreffende gegevens. Aan deze voorgedrukte informatie dan wel vergissingen daarin kan de opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid ontlenen.

 

Artikel 3; termijnen

Door Change of Address opgegeven of met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen termijnen van levering/ dienstverlening zijn telkens bij benadering en zullen daarom nimmer als fatale termijn gelden. Wordt enige uitvoeringstermijn niet gerealiseerd- om welke reden dan ook – dan dient de opdrachtgever een nadere en redelijke termijn te stellen tot- verdere- nakoming. De opdracht kan ook in gedeelten worden uitgevoerd. Nimmer zal Change of Address gehouden worden tot enige schadevergoeding hieromtrent.

Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan Change of Address de aanvang van diensten tot een volgend stadium uitstellen, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan gefiatteerde voorafgaande fase heeft gefiatteerd. Ingeval de opdrachtgever door welke oorzaak ook een, gedeeltelijke, prestatie van Change of Address na gereedkomen niet wenst te erkennen c.q. af te nemen of te betalen dan is Change of Address bevoegd de overeenkomst direct te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

Ongeacht overeengekomen betalingscondities, blijft Change of Address bevoegd alvorens – verdere - dienstverlening te verstrekken van opdrachtgevervoldoende zekerheid stelling c.q. vooruitbetaling te verlangen. Wordt hieraan niet binnen een redelijk te stellen termijn voldaan, dan is Change of Address bevoegd om de termijn van dienstverlening te verlengen met eenzelfde periode als waarover opdrachtgever nalatig is gebleven. Bij gedeeltelijke uitvoering van de opdracht kan een afgeronde prestatie worden afgezonderd en gefactureerd.

 

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst

Change of Address zal naar beste kennis en vermogen de overeenkomst nakomen in lijn met de vastgelegde procedures en/of afspraken. Voor zover Wimink P.A. een afspraak en/of contract aangaat met derden in het belang en in opdracht van de opdrachtgever dan kan Change of Address zelf niet gebonden worden aan de afspraak en/of het contract.

De dienstverlening door Personal Relocation zal worden verricht in overeenstemming met het eventueel vooraf opgestelde werkschema. Mocht gedurende de dienstverlening blijken dat geringe afwijkingen c.q. aanpassingen wenselijk of nodig zijn, dan kan Change of Address zonder prijscorrectie de uitvoering van de dienstverlening geheel naar eigen inzicht bijstellen. Zodanige aanpassing dient aan de opdrachtgever te worden meegedeeld en zal moeten resulteren in eenzelfde althans gelijkwaardige kwaliteit van het werk.

Mochten gemelde afwijkingen prijsaanpassing noodzakelijk maken, dan zal in samenspraak met opdrachtgever plaatsvinden, neer te leggen in contractstoevoeging.

Tenzij anders zins afgesproken zullen de diensten uitsluitend worden uitgevoerd op reguliere werk- c.q. kantoordagen, derhalve  buiten feest- en herdenkingsdagen. In bijzondere omstandigheden- noodzakelijk voor een effectieve en /of efficiënte dienstverlening- zal hiervan kunnen worden afgeweken in overleg tussen beide partijen onder toepassing van daarvoor geldende tarieven.

 

Artikel 5: betaling

  1. Betaling vindt plaats in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, zonder enige aftrek en/of verrekening.
  2. Betaling vindt plaats stipt binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Zodra de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft hij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Change of Address, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.
  4. Indien betaling niet is geschied binnen de overeengekomen termijn of binnen veertien dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst in verzuim.
  5. In het geval van lid 4. is de opdrachtgever van Change of Address een rente verschuldigd op grond van art. 6:119 BW, in gaande op de vervaldatum van de factuur, terwijl, indien Change of Address genoodzaakt wordt de vordering uit handen geven, afneemster verplicht is alle gerechtelijke kosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
  6. In geval van lid 4. is Change of Address bevoegd terstond schadevergoeding voor de vertraging ontstane schade te vorderen, haar verplichtingen tegenover opdrachtgever op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
  7. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langs openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

 

Artikel 6: bedrijfsgevoelige informatie

Elk van de partijen staat er voor in dat alle bij het sluiten van de overeenkomst ontvangen bedrijf- of productgevoelige gegevens en bijzonderhedenstrikt tussen hen zullen blijven en op geen enkele wijze aan derden worden prijsgegeven zowel gedurende als na afloop van de contractsperiode. Als vertrouwelijke informatie geldt in elk geval de als zodanig aangemerkte gegevens zomede bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van product of bedrijf, bijvoorbeeld betreffende werkprocessen, procedé, prijsstelling, relatiekring en product knowhow.

 

Artikel 7: beveiliging en privacy

Opdrachtgever staat er voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende te verwerken gegevens, in het bijzonder de voorschriften bij of krachtens de wet Persoonsregistratie gesteld, stipt in acht worden genomen en de betreffende aanmeldingen gedaan. Opdrachtgever zal alle gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Voor zoveel mogelijk en noodzakelijk zal Change of Address zorgdragend naar gelang de stand ter techniek voor adequate beveiliging van deze gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Change of Address voor alle aansprakelijkheid die tegen Change of Address kunnen rijzen betreffende een schending van op gemelde wet c.q. wettelijke bewaartermijn.

 

Artikel 8: meer- en minderwerk

Change of Address heeft het recht tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan de modificaties/wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor de opdrachtgever. In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan en in rekening worden gebracht, althans verrekend.

Partijen verplichten zich om zo vroegtijdig als mogelijk het meerwerk te bespreken, doch in elk geval voorafgaand aan de uitvoering van dat meerwerk. Overigens zal de opdrachtgever geacht worden met de uitvoering daarvan in te stemmen zomede de kosten daarvan te dragen, tenzij prompt na kennisgeving door Change of Address de uitvoering van meerwerk door de opdrachtgever wordt belet. Het voordoen van meerwerk kan nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9: aanpassing en uitleg overeenkomst

Opdrachtgever draagt het risico van onvolkomenheden c.q. misverstanden aangaande tekstinhoud/uitvoering van de overeenkomst; in elk geval indien deze hun oorzaak vinden door onjuiste, onvolledige of niet tijdige specificaties, wensen of andere relevante mededelingen, direct of indirect aan Change of Address verstrekt.

Ook onregelmatigheden wegens de daartoe gebruikte technische middelen, zoals telefoon, fax, e-mail of soortgelijke transmissie media zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever. In verband met daarmee door de opdrachtgever gepretendeerde schade kan opdrachtgever tegen Change of Address geen aanspraken doen gelden. Aanvulling of wijziging van deze overeenkomst en/of supplementen, zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen vastgelegd. Eventuele nietigheid van enige bepaling uit deze voorwaarden laat alle overige bepalingen daarvan onverlet.

 

Artikel 10: annulering

Indien opdrachtgever onder opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren is de opdrachtgever in elk geval verplicht aan Change of Address te vergoeden alle in het kader van de opdracht door Wilmink P. A. gedane uitgaven en/of gemaakte kosten, zoals verbandhoudend met bestelde en eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen, zomede de wegens annulering veroorzaakte schade te vergoeden, welke op voorhand wordt gefixeerd op 25% van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verder schadevergoeding.

 

Artikel 11: overmacht

Gedreunde een situatie van overmacht- derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan een der partijen is toe te rekenen- wordt ter keuze van Change of Address de uitvoering van de overeenkomst opgeschort dan wel door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die – verdere- uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever voor de door Change of Address werkelijk gemaakte kosten.

Indien Change of Address bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk al aan haar verplichting heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Change of Address gerechtigd de uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is dan gehouden die factuur te voldoen als het betrof het een afzonderlijk contract.

Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen door derden. Van overmacht is ook sprake indien door een omstandigheid die buiten de sfeer van Change of Address of de personen die de uitvoering van de overeenkomst door Change of Address aangaat, Change of Address de werkzaamheden niet kan uitvoeren. In dat geval is Change of Address bevoegd de overeenkomst direct te ontbinden en vergoeding voor de haar al gedane werkzaamheden en gemaakte kosten te krijgen.

 

Artikel 12: aansprakelijkheid

Ten aanzien van alle geconvenieerde werkzaamheden is Change of Address slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een aan haar toe te rekenen ernstige tekortkoming of grove fout. In dat geval zal Wilmink P.A> tegen de opdrachtgever nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot aan het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeirng/beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Change of Address in het betreffend geval wordt uitgekeerd. Geen enkele aansprakelijkheid zal door Change of Address worden aanvaard door overschrijding van uitvoeringstermijnen, ontoereikende medewreking door opdrachtgever of ideële of vervolgschade.

Opdrachtgever vrijwaart Change of Address tegen alle aansprakelijkheid van derden wegens beweerde inbreuk en op intellectuele eigendomsrechten. Voorts verklaart opdrachtgever zich te onthouden van elke inbreuk op bedoelde rechten, verband houdende met door Change of Address vervaardigde procedures, concepten of modellen en of andere intellectuele prestaties. Elke vordering tegen Change of Address vervalt door ommekomst van een termijn van zes maanden na ontstaan van de schadegrondslag, uitgezonderd gevallen waarin Change of Address de aanspraak heeft erkend. Alle verweermiddelen die Change of Address aan de overeenkomst kan ontlenen ter afwering van een aansprakelijkheid kunnen tevens door haar werknemers of andere uitvoerend personen- van buitenaf- worden ingeroepen al ware zij zelf partij.

 

Artikel 13: beëindiging

  1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van de redelijkheid niet nakimt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen heeft Change of Address het recht om de overeenkomst ontbonden te beschouwen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder gerechtelijke tussenkomst.
  2. Indien het geval van lid 1 zich voordoet heeft Change of Address het recht uitvoering van de overeenkomst te staken en direct betaling te vorderen van de al geleverde diensten.

 

Artikel 14: hoofdelijke verbondenheid

In geval van een overeenkomst tussen Change of Address of meer andere contractpartijen zijn de opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende- financiële- verplichtingen.

 

Artikel 15: geschillenregeling

Na de rechtsbetrekking tussen partijen wordt bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen uit de overeenkomst tussen partijen met begrip van deze voorwaarden zullen worden berecht door de commune rechter - waar mogelijk te Gorinchem - dan wel ter keuze van Change of Address voor de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen kiezen overigens uitdrukkelijk en voorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van Change of Address derhalve te Gorinchem alwaar tevens de overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten.